Zadaj pytanie on-line
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Alfaprint - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - legalgeek.pl/kreator LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

Regulamin sklepu internetowego Alfaprint

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Alfaprint prowadzony jest przez Alfarint Marek Muszyński wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 271438500, nr NIP 642-101-49-13

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Alfaprint czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca - Alfarint Marek Muszyński, z siedzibą: ul. Buhla 41D 44-217 Rybnik wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 271438500, nr NIP 642-101-49-13 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.alfarint.com.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Buhla 41D 44-217 Rybnik

2. Adres poczty elektronicznej: alfaprint@poczta.fm

3. Numer telefonu: 517460407

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew

b. przy odbiorze (za pobraniem)

c. płatności dotpay

d. płatność przy odbiorze osobistym

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Towar możesz odebrać osobiście, jednak z względu na posiadanie materiałów ekpsloatacyjnych do mało popularnych modeli, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu odbioru.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy Regulamin sklepu internetowego Alfaprint - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - legalgeek.pl/kreator LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy; f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej Regulamin sklepu internetowego Alfaprint - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - legalgeek.pl/kreator LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Alfaprint marek Muszyński ul. Buhla 41D 44-217 Rybnik.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Marek Muszyński Alfaprint ul. Buhla 41D 44-217 Rybnik, e-mail: alfaprint@poczta.fm
  3. Dane osobowe będą przechowywane w celach realizacji Państwa zamówienia.
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W celu realizacji usługi, Państwa dane osobowe mogą być przekazane firmom przewozowym, transportowym lub pocztowym które będą odpowiedzialne za dostarczenie państwa zamówienia.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom trzecim
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Na kolejnej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Dane Przedsiębiorcy: Alfarint Marek Muszyński, z siedzibą: ul. Buhla 41D 44-217 Rybnik wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 271438500, nr NIP 642-101-49-13, e-mail: alfaprint@poczta.fm, telefon: 517460407 - Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*

- Data odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

* niepotrzebne skreślić

Kategorie

Promowane

Więcej opcji
Twoje konto

Newsletter

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona wykonana przez aston-druk.pl